Hướng dẫn tham gia

1 - Ghi âm tiếng cười và nhận tiếng cười của bạn qua email ​